Syskonen Johanssons stiftelse – Vindkraft i Branthult
 
Syskonen Johanssons stiftelse har på ett extra styrelsesammanträde i Alsterbro 2023-11-13 diskuterat etablering av en vindkraftspark i Branthult.
 
Stiftelsen blev kontaktad av Samhällsförvaltningen på Nybro kommun 2023-01-27 angående förfrågan från Njordr AB om planer för en vindkraftspark och vi har sedan fört diskussioner med flera intresserade vindkraftsbolag.
 
Stiftelsens styrelse, skogsförvaltare och ordförande har sedan jobbat intensivt med frågan om en vindkraftspark i Branthult på fastigheten Nybro Branthult 1:2, och har från januari haft flera styrelsesammanträden, haft diskussioner och möte med Nybro kommun.
Vi har även under tiden haft flera möten och diskussioner med tre vindkraftsbolag samt två stora fastighetsgrannar i Branthult för etablering av en vindkraftspark.
 
Under vecka 45 fick vi fram avtalsförslag avseende markarrende från tre vindkraftsbolag Som lagfaren ägare till fastigheten i Branthult ska även Nybro kommun skriva på ett eventuellt avtal om markarrande tillsammans med stiftelsen.                                                                                                                  Vem och hur många av stiftelsens fastighetsgrannar, som kommer gå med i vindkraftsparken är ännu osäkert.
Stiftelsens ledamöter var efter genomgång av alla tre avtalsförslagen överens om, att avtalsförslaget från Njordr AB är det bästa för Syskonen Johanssons stiftelse, Nybro kommun, fastighetsgrannar samt för lokalsamhället.
 
Stiftelsens styrelse beslutade efter diskussion och genomgång av alla tre avtalsförslagen följande på sammanträdet i Folkets hus, Alsterbro 2023-11-13: Styrelsen beslutade enhälligt rörande arrendeavtal för upplåtelse av mark till Njordr AB varpå vindkraftsverk och andra anläggningar avseende elproduktion och/eller energilagring kan uppföras på fastigheten Nybro Branthult 1:2.
 
Syskonen Johanssons stiftelse känner, att vi har mycket stor uppbackning från lokalsamhället och härunder Alsterbro-Bäckebo UVG samt föreningslivet till att gå med i ett vindkraftsprojekt i Branthult, då dom vet om, att stiftelsens inkomster från vindkraften till 100% går tillbaka till lokalsamhället och föreningslivet i gamla Kråksmåla kommun enligt stiftelsens reglemente.
 
Det är en mycket lång och komplicerat process som har börjat med stiftelsens val av Njordr AB som vindkraftoperatör i Branthult. Tiden från avtalsunderskrift till byggstart beräknas till 5–6 år, sen kommer 1-2 år för etablering av parken, som förväntas att vara i drift 35 år.