Insändare till Barometern, Östran och KLT – Nybro Tidning 2015-02-09

 

Svenska kraftnäts planering av ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan  i Oskarshamns kommun och Nybro

Som mera än 1200 andra markägare protesterar också Syskonen Johanssons stiftelse mot Svenska kraftnäts planering av ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan i i Oskarshamns kommun och Nybro

Det framgår av Svenska kraftnäts planering av ny 400 kV-ledning mellan Ekhyddan och Nybro,  att luftledningen kan komma att beröra stiftelsens fastighet i Branthult, Nybro kommun över en sträcka av cirka 1,8 km samt att cirka 16 ha produktiv skogsmark inte längre kan brukas.

Fastighetens ägare Syskonen Johanssons stiftelse anser, att ny 400 kV luftledning på fastigheten  innebär stort markintrång, förändrad landskapsbild, och produktiv skogsmark som tas ur produktion.

Fastigheten (areal 851 hektar) berörs också av Natura-2000-område, som omfattar Allgunnen, Bjärssjön och Badebodaån samt gränsar till Allgunnens naturreservat.

Syskonen Johanssons stiftelse anser, att luftledning är ett dåligt alternativ och förespråkar  markkabel, enligt miljöbalkens formulering om att bästa möjliga teknik ska användes med hänsyn till människa och miljö.

I utlandet till exempel Tyskland planerar myndigheterna för långa elöverföringar med högspänd likström, och i Danmark bygger man inte nya luftledningar, utan monterar tvärtom ned gamla luftledningar och ersätter luftledningar med markkablar.

Syskonen Johanssons stiftelse kommer tillsammans med andra markägare, Nybro kommun, LRF och Södra Skogsägarna fortsatt att protestera mot luftledningen och förstörningen av både värdefull natur och skogsmark.

Stiftelsen kan helt sluta sig till uppmaningen från kommunalråd Christina Davidson, Nybro  till Svenska kraftnät - Tänk om tänk nytt!

Alsterbro 2015-02-09

Leif Urup

Ordförande Syskonen Johanssons stiftelse