Testamentet

 Det var nämndemannen Johan Alfred Johansson (1842-1930) som i ett testamente som upprättades den 18 juli 1926 bestämde, att avkastningen från hans gård Branthult i Kråksmåla socken skulle tillfalla invånarna i dåvarande Kråksmåla kommun.

Johan Alfred Johansson var änkeman och hade inga egna barn eftersom hans hustru hade avlidit i barnsäng.

Det stod också i testamentet att hans syster Tilda Fredrika Johansson och brodern Per Emil Johansson skulle bo kvar på gården efter Alfreds död.

 

Permutation av Syskonen Johanssons stiftelse

Beslut av Kammarkollegiet 2018-03-29

Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) följande ändring i föreskrifterna för Syskonen Johanssons stiftelse.

Lydelsen

"Min ägande fastighet 3/8 mtl. rusthåll Branthult i Kråksmåla socken av Handbörds härad och Kalmar län skall efter min död tillfalla Kråksmåla borgerliga kommun på följande villkor:

Fastigheten får icke af kommunen försäljas eller avyttras utan skall för all framtid behållas under namn av 'Syskonen Johanssons stiftelse'."

ändras till lydelsen

"Min ägande fastighet 3/8 mtl. rusthåll Branthult i Kråksmåla socken av Handbörds härad och Kalmar län skall efter min död tillfalla Kråksmåla borgerliga kommun, och förvaltas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och sex personliga ersättare, varav fem ledamöter och fem ersättare skall vara bosatta inom den del av Nybro kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Nybro kommun, och en ledamot och en ersättare skall vara bosatt inom den del av Högsby kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Högsby kommun.

Fastigheten får icke försäljas eller avyttras utan skal för all framtid behållas under namn av 'Syskonen Johanssons stiftelse'."

 

Avskrift av testamentet från 18 juli 1926: 

Undertecknad, som saknar bröstarvingar, förklarar härmed efter moget övervägande min yttersta vilja vara, att min kvarlåtenskap fördelas på följande sätt:

1. Min ägande fastighet 3/8 mtl. rusthåll Branthult i Kråksmåla socken av Handbörds härad och Kalmar län skall efter min död tillfalla Kråksmåla borgerliga kommun på följande villkor:

 Fastigheten får icke av kommunen försäljas eller avyttras utan skall för al framtid behållas under namn av "Syskonen Johanssons stiftelse". Skogens skötsel skall stå under Kalmar södra läns skogsvårdsstyrelses kontroll, och skall avkastningen därav såväl som af egendomen i övrigt användas till något för den borgerliga kommunen nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas av skattemedel. Således undantagas i första hand fattigvårds- och skolväsende.

Så länge min syster Tilda Fredrika och min bror Per Emil eller någondera av dem lever efter mig, skola de eller den efterlevande fritt och utan inskränkning av något slag disponera manbyggnaden, gårdsplanen och trädgården med avkastning samt mitt dödsbos inre och yttre lösören.

Dessutom skall de eller den efterlevande från fastigheten eller eljest genom testamentstagarens försorg erhålla:

dagligen:   4 liter söt mjölk                                                                                                                                                                                                                                                                                  i veckan:    2 kg färskt och fullgott smör                                                                                                                                                                                                                                                             årligen:     10 tunnor fullgod och frisk potatis, 200 kg. strid och fullgod råg, 300 kg. ren och fullgod havre samt tolf /12/ famnar prima, torr och vinterhuggen 3/4 björkved.

Höns och svin äga förmånstagarna rätt att hålla i fastighetens hus efter önskan.

Allt detta skall levereras efter tillsägelse och på anvisad plats utan någon som helst kostnad eller arbete för mottagaren.

Utrymmen i gårdens ekonomibyggnader och källare skola efter önskas ställas till förmånstagarnas förfogande utan avgäld att av dem fritt disponeras, liksom de äga efter tillsägelse erhålla skjutsar med vuxen och kompetent körkarl efter önskan och utan avgift.

2. De kontanta medel, som finnas kvar, sedan eventuella lösa skulder betalats, skola tillfalla Kråksmåla församling och förvaltas av dess pastor och kyrkoråd enligt nedanstående föreskrifter:

Kapitalet skall under namn av "Syskonen Johanssons fond" utgöra en särskild fond, som ej får med andra församlingens eller kyrkans medel sammanblandas, och den årliga räntan därå skall användas sålunda:

Min familjegrav på Kråksmåla kyrkogård skall för all framtid väl vårdas och underhållas i samma omfattning och skick som nu, år 1926, och får icke förändras i anseende till ytvidd, form, monument eller inhägnad.

Återstoden av ränteavkastningen skall årligen efter pastors och kyrkorådets beslut användas

antingen till understöd och beklädnad av medellösa eller mindra bemedlade välartade barn, vars föräldrar under minst tio /10/ år varit inom församlingen bosatta samt kyrko- och mantalsskrivna, och vilka äro kända för arbetsamhet och ett oförvitligt levnadssätt - i första hand skall detta understöd utgå till den som med fallenhet för studier ämnar ägna sig åt eller redan ägnar sig åt teologiska sådana för att sådan präst ingå i svenska kyrkans tjänst.

eller ock till sjukvård åt personer eller familjer, som uppfylla förutnämnda villkor om vandel och hemortsförhållanden, under förutsättning att icke dessa kostnader enligt gällande lag skola gäldas av fattigvårdssamhälle, landsting eller på annat sätt av det allmänna.

Skulle vid något tillfälle pastor och kyrkoråd icke bliva om användningen av den årliga ränteavkastningen ense, torde pastor anmoda Domhavanden i orten att avgöra saken.

Så länge båda eller någondera av mina båda ovan nämnda syskon leva, skola de eller den, som lever, oinskränkt åtnjuta ränteavkastningen å mitt efterlämnade kapital.

Skulle jag mot förmodan överleva mina syskon Tilda och Emil eller dessa av en eller annan anledning vara oförmögna att därmed bestyra, åligger det testamentstagarna att anständigt ombesörja min begravning.

Alla med mottagandet av detta testamente förenade omkostnader skola bestridas av vederbörande testamentstagare.

Till utredningsman i mitt dödsbo och exekutor av detta testamente förordnar jag kand. Hubert Velander, förr i Kråksmåla nu i Berga.

Skulle han vara avliden eller eljest ur stånd att utföra uppdraget eller skulle hans egenskap av vittne på detta testamente utgöra något hinder därför, hemställer jag vördsamt till Domhavanden i orten att godhetsfullt utse och förordna utredningsman, som dock bör väljas utom Kråksmåla socken.

Detta testamente är i dag på min begäran och efter mina anvisningar upprättat av Kand. Hubert Velander.

Berga den 18 juli 1926.

Johan Alfred Johansson.

 

Att f. Nämndemannen Johan Alfred Johansson i Branthult av Kråksmåla socken, vilken vi personligen känna sedan mer än tjugofem år, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat förstående förordnande utgöra hans ytterste vilja och testamente, om planerna till vars upprättande jag Hubert Velander sedan flera år ägt kännedom, samt att Johan Alfred Johansson detsamma egenhändigt underskrivit, vilket skedde denna dag i vår bostad i Berga i Högsby socken av Kalmar län, det varder av oss, särskilt anmodade och på en gång närvarande vittnen intygat.

Berga den 18 juli 1926.

H. Velander.           Lotten Velander.

(sigill)                       (sigill)

 

 

Från boken "Sveriges Bebyggelse" (Landsbygden - Kalmar Län 1958):  

" År 1930 erhöll Kråksmåla en större donation av f. nämndemannen J. A. Johansson i Branthult. Kommunen fick hans gård, att förvaltas som en särskilld stiftelse. Dess taxeringsvärde år f.n. 800.300 kr. Ur denna fond ha stora anslag beviljas till olika ändemål, såsom enskilda vägar, samlingslokaler, idrottsplatser, badplatser, varmbadhus, och gatulyse. Samtidigt fick kyrkorådet hans kontanta tillgångar, cirka 76.000 kr., att användas till hjälp åt barnrika familjer samt sjuka inom församlingen och i första hand åt den som önskar studera för att bli präst i svenska kyrkans tjänst. Hittills ha två präster fått en stor del av sina studiekostnader betalda ur denna fond. "