Skogsbruket

 

Stiftelsen bedriver i dag ett rationellt skogsbruk i Branthult med betydlig hänsyn till natur- och kulturmiljö.

 

 

Lite fakta om fastigheten Branthult 1:2, 1:11

 

Summa areal 851 hektar.                                        

 

Produktiv skogsmark 648 ha, vatten 103 ha, impediment myr, berg, inägomark, övrig areal med mera  98 ha.                                                                                                                         

Virkesförråd 102 124 m3sk.

Medeltal 158 m3sk per ha. Medelbonitet 5,7 m3sk per ha. Årlig tillväxt 3 165 m3sk. Tall 73 %, gran 15 %, löv och öädel (ek) 12 %.

 

Taxeringsvärde 27 712 000 kr.

 

 

Skogsbruksplan

En grön skogsbruksplan är upprättat för fastigheten november 2018 och avser perioden 2018 - 2027.

Den gröna skogsbruksplanen är ett verktyg som ger möjlighet att förena produktions- och miljömål i skogsbruket. Den ger en samlad kunskap om produktions- och naturvärdena på skogsfastigheten och är ett underlag för långsiktig planering av både virkesproduktion och naturhänsyn.

Skogsbruksplanen ger detaljerad beskrivning av hur varje avdelning ser ut vad gäller exempelvis virkesförråd, trädslagssammansättning och ålder. Den ger också förslag på lämpliga åtgärder. För varje avdelning föreslås ett långsiktigt skötselmål som visar inriktningen för avdelningen - produktion eller miljö.

Fastigheten Branthult 1:2, 1:11 är skogscertifierat och har dubbelcertifiering enligt FSC och PEFC.    

Skogscertifieringssystemen  FSC och PEFC är ett frivilligt certifieringssystem där standarden för skogsbruk, miljö och sociala frågor ingår.