Reglementet från 16 juli 2011 har under 2019 ändrats i överensstämmelse med Kammarkollegiets beslut 29 mars 2018 om permutation av Syskonen Johanssons stiftelse.   
 
 
Reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse, Nybro kommun 
 
§ 1  Ändamål                                                                                                                                                                  
Stiftelsen, vars benämning är Syskonen Johanssons stiftelse, har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel.                             
 
Fördelningen skall vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.                                                                                                                               
 
Fastigheten får icke försäljas eller avyttras utan skall för all framtid behållas under namn av Syskonen Johanssons stiftelse. 
 
§ 2  Styrelse och revisorer                                                                                                                                                                  
Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse.                                                            
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Kråksmåla socken.                                                                                      
 
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och sex personliga ersättare, varav fem ledamöter och fem ersättare skall vara bosatta inom den del av Nybro kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Nybro kommun, och en ledamot och en ersättare skall vara bosatt inom den del av Högsby kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun och utses av kommunfullmäktige i Högsby kommun.                                                                              
 
Ledamöterna i styrelsen väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det, då allmänna val av fullmäktige ägt rum.                                                                                                          
 
Den tidigare valda styrelsen har ansvaret fram till årsmötet efter allmänna val. 
 
Stiftelsen skall ha minst en revisor som ska vara auktoriserad revisor. Revisorn utses och entledigas av stiftelsens styrelse.                                                                                                                                                      Styrelsen kan utse upp till tre lekmannarevisorer, som skal vara bosatta inom den delen av Nybro kommun och Högsby kommun som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun. Lekmannarevisorerna utses på stiftelsens årsmöte för ett år.                                                                                                                            
§ 3  Arbetsformer                                                                                                                                                               
Ledamöterna utser på ett konstituerande sammanträde ordförande och skogsförvaltare att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.                                                                      
 
Avgår styrelseledamot eller ersättare utses ersättare för återstående mandatperiod.                               
 
Är både ordförande och skogsförvaltare förhindrade att inställa sig vid sammanträde med styrelsen, äger styrelsen utse annan ledamot att leda sammanträdet.                                                                   
 
Ordförande skall tillsammans med skogsförvaltaren låta vidta åtgärder, som erfordras för bedrivande av ett rationellt skogsbruk med betydlig hänsyn till natur- och kulturmiljö.                              
 
Skogsförvaltarens arbetsuppgifter omfattar tillsammans med ordförande byggnadsvård, enskilda vägar, naturvård, jakt- och fiskeärende, hyresärende, kontakt med statliga och kommunala myndigheter, skogsägareförening, redovisningskonsult och extern revision samt övriga arbetsuppgifter, som angår stiftelsens fastighet och ändamål.                                                                             
 
Firmatecknare för Syskonen Johanssons stiftelse är ordförande och skogsförvaltare, båda tillsamman eller var för sig.                                                                                                                                             
 
Arvoden för styrelsesammanträde utgår i enlighet med Nybro kommuns reglemente.     
 
Reseersättning utgår i enlighet med Nybro kommuns reglemente (skattefria delen).                            
 
Styrelsen fastställer timersättning för styrelsens ledamöter vid förrättning, arbete på stiftelsens fastighet och för arbete med motorsåg eller röjsåg.                                                                             
 
Ordförande tilldelas fast arvode och fast ersättning för porto, telefon, internet mm samt timersättning för utfört arbete.                                                                                                                         
 
Skogsförvaltaren tilldelas fast arvode samt timersättning för utfört arbete.                                           
 
Styrelsen fastställer arvoden för ordförande och skogsförvaltare.                                                                           
 
§ 4  Sammanträden och beslutsordning                                                                                                                                                 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta han finner det erforderligt, dock minst fyra gångar om året.                                                                                                                                            
 
Styrelsen skall sammankalla, om en styrelseledamot begär det.                                                                  
 
För beslutsförhet fordras, att minst fyra ledamöter är närvarande.                                                               
 
Vid lika röstetal skall den mening som biträdes av ordförande, utgöra styrelsens beslut. 
 
§ 5  Administration                                                                                                                                                                 
Stiftelsens kassaboksföring, och övrig administration omhänderhas av skogsförvaltaren.            
 
Styrelsen kan anlita redovisningskonsult till att utföra bokföring, kassaförvaltning och deklaration under ansvar av skogsförvaltaren.                                                                                                                  
 
Styrelsen skall med omsorg och nit vårda stiftelsens angelägenheter och förvalta dess egendom samt att föra räkenskaper löpande per kalenderår.                                                                                     
 
Granskningen av styrelsens förvaltning och räkenskaper utförs av auktoriserad samt av eventuelle utsedda lekmannarevisorer.                                                                               
 
Revisionsberättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast den 31 maj varje år.          
 
 
§ 6  Tillsyn                                                                                                                                                          
 
Länsstyrelsen skall enligt stiftelselagen ha tillsyn över stiftelsen.         
 
§ 7  Utdelning                                                                                                                                                                           
Den, som önskar komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen, skall göra ansökan härom till Syskonen Johansson stiftelse.                                                                                                                                    
 
Styrelsen skall under hösten varje år annonsera via anslagstavla på allmän plats i före detta Kråksmåla borgerliga kommun.                                                                                                                       
 
Efter genomgång av inkomna ansökningar beslutar styrelsen om bidrag.                                         
 
Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige samt av Högsby kommunfullmäktige, som endast besluter om bidragen till föreningar och organisationer inom den del av Högsby kommun (Grönskåra-delen) som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun.                    
 
Styrelsen är inte skyldig att motivera avslag på ansökan.                                                                                           
 
§ 8  Ändring av reglemente                                                                                                                                                                             
För ändring av detta reglemente – utom vad avser §§ 1, 2 och 6 – krävs att styrelsens beslut är enhällig, varefter beslutet skall godkännas av kommunfullmäktige i Nybro kommun.                                                                                                   
                                                                                                                                                                              
 
Antagande av styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse i Branthult den 10 augusti 2019 
 
 
Björn Lagercrantz              Hans Williamsson            Ingemar Jonsson 
 
Jenny Jakobsson                  Jan Enarsson               Leif Urup    
                                          skogsförvaltare            ordförande  
 

 

 

Kommunfullmäktige i Nybro kommun beslutade 2019-11-18, att godkänna ändrat reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse.

Kommunfullmäktige i Högsby kommun beslutade 2019-11-04, att godkänna ändrat reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse.

Länsstyrelsen Östergötland meddeler 2021-03-05 följande angående ändring af stiftelsens reglemente:         

Länsstyrelsen konstaterar att reglementet upprättas av stiftelsens styrelse och att det således är att betrakta som tillämpningsföreskrifter. Tillämpningsföreskrifterna är tillämpliga i den del de inte strider mot stiftelseförordnandet eller lag. Länsstyrelsen bedömer sammantaget att tillämpningsföreskrifterna inte kan anses strida mot stiftelseförordnandet eller lag. Länsstyrelsen har således ingen erinran mot reglementet såsom tillämpningsföreskrift för förvaltningen