Naturvärden Branthult

Sett på landskapnivå ligger fastigheten i Östra Götalands brandregion. Området kännetecknas av tidigare hög brandpåverkan, i vissa delar hög andel löv, låg nederbörd och låg humiditet. 

Två biotopskyddsområden (Beslut 2012-02-13 Skogsstyrelsen) finns på fastigheten.

Närmest gården finns gamla betesmarker och åkrar som idag är obrukade.

Fastigheten berörs av ett Natura 2000-område som omfattar Allgunnen, Bjärssjön och Badebodaån

 

Allgunnenområdet med Alsterån

Landskapet är även relevant för Branthult

Trakten är belägen i Alsteråns avrinningsområde mellan länsgränsen mot Kronoberg i väster och Strömsrum i öster. Området är talldominerat, har en ovanlig stor lövträdsinblanding på landskapsnivå och ett flertal viktiga värdekärnor med naturskogsstrukturer. De flesta äldre skogsbestånd domineras av tall som uppkommit i slutet av 1800-talet, men sprit över området finns även ett inslag av betydlig äldre taller (flera 350-370-åriga tallar har påträffats). Brandhistoriken har nyligen studerats och man har påvisat en mycket hög brandfrekvens i områdets skogar. De gamla tallskogarna innehåller ett med sydsvensk mått stort inslag av lövträd, särskilt ek, björk och asp. 

Dessa skogar är ännu relativt glesa, även om studier har visat att de varit betydligt mer öppna under tidigare århundraden då skogarna var mer präglade av branddynamiken. Glesa skogar med solbelyst död ved är viktig för många av de rödlistade arter som finns i området.

Blandat med de talldominerade bestånden och de lövrika tallblandskogarna finns även andra skogstyper. Ädellövskogarna består vanligen av hedekskog eller ek-aspskog på magrare, blockig mark. Ädellövträd som lind, lönn och asp förekommer främst i lövängsrester på de gamla inägomarkerna. I området förekommer också mindre bestånd med gammal bokskog. Längs med Alsterån växer en del svämskogar med klibbal, björk och asp. Klibbal förekommer också som rena bestånd eller blandat med björk och gran i de sumpskogar som upptar fuktsvackor och blöta partier mot angränsande sjö- och åmader.

Hornsö/Allgunnen-trakten hyser det i särklass största antalet hotade och rödlistade vedskalbaggsarter i landet, omkring 220 rödlistade arter är påträffade. Många av de rödlistade och hotade arterna har här sina viktigaste populationer i Norden och av dessa arter är några sannolikt globalt hotade. Ett stort antal av av de rödlistade arterna är bundna till ek, asp, björk och tall men här lever även hotade insekter som är knutna till klibbal, sälg och gran. Viktiga substrat för många arter är grova döda och levande ihåliga ekar. Som exempel på ansvarsarter för landet kan nämnas gulfläckig praktbagge, asppraktbagge, rödhalsad svartbagge, orangefläckig brunbagge, hårig blombock, rödhjon, smal getingbock, spindelbock samt grön aspvedbock. Även för andra hotade insekter än skalbaggar är området mycket viktigt, exempelvis för fjärilar och flugor. 

 

Naturreservatet Allgunnen

Med sina 2500 hektar är Allgunnen ett av Kalmar läns största naturreservat. Sjön, som givit reservatet dess namn, ingår till sina största delar i reservatet tillsammans med de många större och mindre öarna.              

Sjön Allgunnens goda vattenkvalitet gör att många fiskarter trivs här. Det fiskrika vattnet bidrar till att såväl fiskgjuse som storlom häckar i reservatet. Även uttern trivs i det friska vattnet. Den mesta skogen består av äldre tall. Många av dem är 130 år gamla men det finns också betydligt äldre exemplar. Området har ofta härjats av bränder, vilket har givit upphov till den omfattande och speciella insektsfaunan.

Sällsynta skalbaggar Totalt inom reservatet har fler än 100 sällsynta skalbaggsarter noterats. För några av dem gäller att huvudförekomsten för landet eller hela norra Europa finns koncentrerad hit. I solbelysta gammeltallars grova bark lever långhorningen reliktbock. Bland andra ovanliga och skyddsvärda insekter kan nämnas hårig blombock och raggbock.
Rik fjärilsfauna Lövskogarnas örtflora är rik med bland andra underviol, lungört, nästrot, gulsippa och vätteros. De blommande buskarna och ärtväxterna skapar förutsättningar för reservatets mycket rika fjärilsfauna. Liten bastard-svärmare, väddnätfjäril, klöverblåvinge, gullvivefjäril, trollspinnare, rysk högstjärt, svartfläckig högstjärt och tvärlinjerat vickerfly är några av de ovanliga arterna.
Fågelskådning Allgunnens stora och skiftande landskap ger även livsutrymme för många fåglar med specifika krav på häckningslokal och föda. Bland en mängd arter som lever i området kan nämnas fiskgjuse, duvhök, lärkfalk, storlom, stjärtmes, flera olika arter hackspettar, sparvuggla, järpe, trädlärka, mindre flugsnappare, nattskärra, nötkråka, forsärla och strömstare.

Fakta
Kommun:
Högsby/Nybro Areal: 2256 hektar, varav ungefär 907 hektar är vattenområde Läge/vägbeskrivning: Allgunnen ligger på gränsen mellan Högsby och Nybro kommuner och kan nås via ett flertal vägar. Förvaltning: Länsstyrelsen Kalmar län

 

Naturreservat Aboda klint

 Naturreservatet Aboda klint söder om Högsby är ett berg som reser sig 50 meter över omgivningen och som stupar lodrätt ned i sjön Kleven.              

Reservatet uppvisar omväxlande naturtyper, från odlingslandskap med inslag av lövskogsdungar till nästan vildmarksbetonad skogsterräng. I reservatet förekommer sumpskogar av glasbjörk och al. Kring bergknallen i söder finns ett bestånd krattskog bestående av bergek, vilket är relativt ovanligt i östra delen av landet. Uppe på kullen växer en gles hällmarkstallskog. I övrigt präglas naturen mest av barrblandskog med gran och tall med inslag av björk och enstaka ekar.
Fiske Reservatet når i sydväst fram till sjöarna Kvillen och Kleven samt Badebodaån. Ån bildar en sammanhängande kilometerlång forssträcka med en fallhöjd på nästan 17 meter mellan Kleven och Bjärssjön. Fiskebestånden består av gädda, abborre, mört, ål och laxöring i ån. OBS! Fiskekort krävs.
Utsikt På klintens topp finns ett utsiktstorn varifrån man har en vidunderlig utsikt över landskapet. Under dagar med klart väder är det möjligt att med blotta ögat se ön Blå jungfrun i Kalmarsund.

Fakta Kommun: Högsby Storlek:Läge: Cirka 14 km S Högsby Vägbeskrivning: Vägskyltar "Aboda klint friluftsområde" från väg 34 mellan Högsby och Ruda samt från Kråksmåla vid väg 125. Förvaltning: Högsby kommun Bra att veta: Högsbyleden, en åtta mil lång vandringsled, passerar reservatet. Skidbackar 200 respektive 400 meter långa med en fallhöjd på 56 respektive 30 meter. Motionsspår med 2,5 och 5 km längd. Utmed båda spåren finns rastplatser med bänkar och grillplatser. Badplats med brygga och grillplats. Här finns även vindskydd för vandringsledens övernattare. Äventyrsbanan som finns inom området måste förbokas via www.vilse.com. Uppe på klintens krön ligger en servering/raststuga med plats för cirka 70 gäster. Parkeringsplats för cirka 500 bilar är belägen vid östra reservatsgränsen. Tio platser upplåts för husvagnsuppställning.