Mst21

 

  

Milsten på Branthults ägor 

 

3:e Milstenen från Kråksmåla  1/2 Mil  1855

 

Milsten eller milstolpe ges följande beskrivning i ett lexikon:

"Trästolpe, huggen sten eller järnhäll med miltal, som häraderna enligt äldre lag och gästgivareordning (1649) ställde upp längs allmän väg vid varje 1/4 (=2672 m), 1/2 (=5344 m) och hel (=10688 m) gammal svensk mil (de vid hel mil var störst). De bar även årtal samt ofta landshövdingens namn och ibland kungens namnchiffer."

Milstolpar eller milstenar uppsattes för första gången efter 1649 års skjuts- och gästgiveriförordning då vägnätet uppmättes och skjutsnätet ordnades. De var ett verktyg för att skapa förtroende för resande att vägens längd var ordentligt uppmätt och det stadgades i gästgiveriförordningen 1649 att milstolpar skulle finnas vid varje hel mil på landsvägar. Från och med 1734 års gästgiveriförordning även vid halva och fjärdedels mil.

Uppsättandet påbjöds i en rad förordningar och verkställandet skulle tillses av landshövdingarna. Vägmätningen utgick därför ofta från residensstaden. Mera allmänt blev inte uppsättandet av stolpar förrän under Karl XI:s regering och därefter.

Milstenar kan se ut på olika sätt och materialet skiftade beroende på det material som fanns att tillgå: trä, järn eller sten. Från och med 1700-talet uppsattes milstenar i upplagda stenrösen.

Alla milstolpar eller rester av milstolpar, skyddas av kulturminneslagen och får inte utan länsstyrelsens medgivande flyttas eller förvanskas. Milstolpar finns markerade med separata symboler bland annat på Generalstabens karta och ekonomiska kartan samt i fornminnesregistret. I och med 1891 års väglag upphörde milstolpssystemet att gälla.

En väg med milstolpar markerar att det är en historiskt viktig led som också utgjort en del av ett större sammanhängande vägnät.

En sådan viktig led var Eksjövägen som går genom flera socknar såsom Bäckebo och Kråksmåla församlingar och här finns ett antal bevarade milstenar.

 

Fakta Riksantikvarieämbetet om milstenen på Branthults ägor

RAÄ-nummer Kråksmåla 110:1.   Lämningstyp: Vägmärke.   Typ: Milstolpe.   Antikvarisk: Fast fornlämning.  Kategori: Kommunikations lämningar.   Typisk datering: Nyare tid.   Län: Kalmar.  Kommun: Nybro.   Landskap: Småland.   Socken: Kråksmåla.   Koordinater (lat/long) N 57 3' 12,70", E 15 55' 16,23").   Beskrivning: Milstolpe, kalksten, 1,2 m h, 0,25-0,35 br (VSV-ÖNÖ). Något skadad i ena kanten. På N sidan inskription: 1/2 MIL 1855. Nedsatt i postament, 1,2x1,2 m, kallmurad i 2-3 skift av 0,1-0,9 m st stenar. Raserat i N kanten.