Fakta om fastigheten Branthult 1:2, 1:11

 

Nybro kommun är lagfaren ägare till fastigheten Branthult 1:2, 1:11,

och Syskonen Johanssons stiftelse är taxerad ägare.

 

Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet med mangårdsbyggnad, ekonomibyggnad (495 kvm) samt två hus.

Produktiv skogsmark 648 ha, vatten 103 ha, impediment myr, berg, inägomark, övrig areal med mera 98 ha.                      

Medeltal 158 m3sk per ha. Medelbonitet 5,7 m3sk per ha. Årlig tillväxt 3 165 m3sk. Tall 73 %, gran 15 %, löv och öädel 12 %.

Virkesförråd 102 124 m3sk

 

Summa areal 851 hektar

 

Taxeringsvärde 27 712 000 kr

 

 

2022-02-10