Biotopskyddsområden

Det är vanligt att livsmiljöer som har stor betydelse för växt- och djurarter bara påträffas som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. I den svenska lagstiftningen finns en möjlighet att avsätta sådana områden som så kallade biotopskyddsområden.

 

Vad innebär ett beslut om biotopskyddsområde?

  • Området skyddas för all framtid och märks upp i terrängen.
  • Äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte av beslutet. Inom biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada naturvärdena är inte tillåtna.
  • Markägaren får ersättning för det intrång i sitt brukande som följer av beslutet. Staten ersätter med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade marknadsvärde med ett tillägg på 25 %. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

Biotopskyddsområdena förvaltas efter avsättningen, liksom naturreservaten. Det innebär bland annat att efterlevnaden av skyddet kontrolleras vid tillsynsbesök, och att naturvårdande skötsel ibland utförs för att naturvärdena ska bestå.

 

Biotopskyddsområden på fastigheten Branthult 1:2 

Skogsstyrelsen beslutar 2012-02-13 att två områden på fastigheten Branthult 1:2, Kråksmåla socken, Nybro kommun ska utgöra biotopskyddsområden.

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken gäller detta beslut omedelbart även om det överklagas.

 

Område 1  nära Kvillen.

Områdets areal är ca 5,3 ha och består av bergbrant med gammal skog på torr mark.

Hällmarker med branter i öster. Vissa partier väldigt blockrika. En del senvuxen ek med mycket skägglav. Tall uppe på hälarna. Flera torrekor och högstubbar av tall, ek och björk. Några lågor av asp, gran och tall. Området har delvist varit löväng med många odlingsrösen.

Signalarter och rödlistade arter. Fällmossa. Myskmadra. Blåsippa. Trubbfjädermossa. Fjällig filtlav. Porellor. Västlig hakmossa. Krusig ulota.

 

Område 2  nära Kleven.

Områdets areal är ca 5,1 ha och består av bergbrant med gammal skog på torr mark.

Nordlig brant mot sjön Kleven. Trädskikt av asp, ek, tall och gran samt enstaka sälg och rön. Vissa lågor och högstubbar.

 

Information om biotopskyddsområde nära Kvillen

 

Från Skogens Pärlor - Skogsstyrelsen

       
                    ObjektID:        050651051
       BiotoptypAreal, ha
                    Bergbrant                                    5,4               
                     Biotopkaraktär
                    Odlingsröse               
                    Blockrikt eller storblockigt               
                    Hällar ger karaktär åt objektet               
                    Rik hänglavsförekomst               
                    Trädslagsfördelning, %
                    Ek 40               
                    Gran 10               
                    Tall 30               
                    Asp 10               
                    Vårtbjörk 10               
                     ElementFrekvensNyckelord
                    Gammal hassel                Tämligen allmän                Döda grenar               
                    Gammal hassel                Tämligen allmän                Vedsvamp, tickor, rik förekomst               
                    Låga av asp                Enstaka-sparsam                Gammal låga eller torrträd               
                    Låga av gran                Enstaka-sparsam                Låga efter stambrott p g a röta               
                    Låga av gran                Enstaka-sparsam                Vedsvamp, tickor, rik förekomst               
                    Låga av tall                Enstaka-sparsam                Barklös kärnved               
                    Låga av tall                Enstaka-sparsam                Solexponerad, torrt liggande låga               
                    Lodyta                Tämligen allmän                Vetter mot öster               
                    Mossblock                Tämligen allmän                Blockundersidor, håligheter i blockanhopningar               
                    Mossblock                Tämligen allmän                Mossfäll på sten/berg/trädbark               
                    Senvuxen ek                Tämligen allmän                Riklig förekomst av hänglav               
                    Trädhåligheter, bohål                Enstaka-sparsam                 
                        
                                                                                                                   
    
                                                                                                

 

Information om biotopskyddsområde nära Kleven

Från Skogens Pärlor - Skogsstyrelsen

ObjektID:        050651071
Biotoptyp   Areal, ha
Brant         5
 
LänKommunEkonomiskt kartblad    X-koordinat     Y-koordinat
Kalmar län               Nybro           05G5b     6326007      1509078
 
Objektnummer 07                                                    Inventeringsdatum 1993-01-18