Förvaltningsberättelse 2012

 

Årsredovisning för Syskonen Johanssons stiftelse 2012

Räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

Syskonen Johanssons stiftelse har en bra ekonomi och redovisar ett tillfredsställande årsresultat.

Balansräkning 2012: 11 315 545 kr  (2011: 11 499 222 kr)

Årets resultat: 376 438 kr  (2011: 1 046 876 kr)

 

Nybro kommun


Sammanträdesprotokoll


Kommunfullmäktige 2013-05-27

§ 163 Dnr 2011/000138

Godkännande av balans- och resultaträkning för 2012 samt beviljande av

ansvarsfrihet för Syskonen Johanssons stiftelse

Årsredovisning och balansräkning samt revisorernas berättelse för 2011 för

Syskonen Johanssons stiftelse föreligger för godkännande och beviljande av

ansvarsfrihet för styrelsen.

Behandling

Vid sammanträdet anmälde Jan Enarsson (M) och Martina Aronsson (S) jäv

och deltog ej i ärendets handläggning och beslut. I deras ställe inträdde Nils

Duveborn (SPI) respektive Hans Dahlström (S).

Beslutsunderlag

Bilaga: Årsredovisning för Syskonen Johansson stiftelse 2012

På förslag av kommunstyrelsen, § 95.2013, beslutar kommunfullmäktige

att bevilja styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse ansvarsfrihet för 2012.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet anmäler Jan Enarsson (M)

och Martina Aronsson (S) jäv och deltar ej i ärendets handläggning och

beslut.