Syskonen Johanssons Stiftelse

832400-2206

 

Förvaltningsberättelse

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Syskonen Johanssons Stiftelse får härmed lämna redovisning över sin förvaltning av

Stiftelsens angelägenheter under 2011.

Allmänt om verksamheten

Styrelsen har under året utgjorts av:

Ordförande: Leif Urup

Skogsförvaltare: Jan Enarsson

Ledamöter:

Björn Lagercrantz

Hanne Jensen

Ingemar Jonsson

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden.

Ersättning till styrelsen under året utgör 23 886 kr.

Underhåll av byggnader och trädgård

Stora huset: 2 st. skorstenar och vägg har reparerats.

Stora jaktstugan: Nytt golv i stora rummet.

Övriga: Yttervägg i pumphuset har reparerats, ny trappa vid kornmagasinet,

upprustning av möteslokal, informationsskylt och bänk vid varggropen.

Skogsvårdande åtgärder mm

En rotpost är såld för 1 555 000 kr till Bergs Timber.

Slutredovisning gallring (32,8 ha) Södra 2011 netto 338 000 kr. Ett kontrakt med Södra på gallring av

26,9 ha har skrivits.

Ingemar Jonsson har utfört 11,6 ha plantröjning och 31 ha underväxtröjning, summa 42,6 ha.

Göran Jonsson har utfört plantsprutning av 20,1 ha.

Markberedning har skett på 9,7 ha.

Breddning och vägunderhåll av vägen ifrån ladugårdsplan förbi Kleven och till stora vägen klar

sommaren 2011.

Rågångsstolpar har satts ut på cirka 8 km.

Styrelsen beslutade att stiftelsens fastighet skall ingå i Alsterbro-Kråksmåla Älgskötselområde.

Skogs- och trivseldag i Branthult den 16 juli 2011 med 18 deltagande.

Nytt reglemente

Styrelsen har den 16 juli 2011 tagit fram reglemente för Syskonen Johanssons Stiftelse.

Reglementet är registrerat hos Länsstyrelsen.

Lämnade anslag

Stiftelsen har under verksamhetsåret lämnat anslag till föreningar och organisationer i gamla

Kråksmåla kommun med 193 882 kr.

 

Årsredovisning för Syskonen Johanssons stiftelse 2011 

Räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31

Syskonen Johanssons stiftelse har en bra ekonomi och redovisar ett bra årsresultat.

Balansräkning 2011: 11 499 222 kr  (2010: 10 086 902 kr)

Årets resultat: 1 046 876 kr  (2010: 613 749 kr)

 

Nybro kommun


Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum 2012-06-18

 

§ 190 Dnr 2011/000138

 

Fråga om godkännande av balans- och resultaträkning för 2011 samt fråga

om beviljande av ansvarsfrihet för Syskonen Johanssons stiftelse

Årsredovisning och balansräkning samt revisorernas berättelse för 2011 för

Syskonen Johanssons stiftelse föreligger för godkännande och beviljande av

ansvarsfrihet för styrelsen och skogsförvaltaren.

På förslag av kommunstyrelsen, § 118.2012, beslutar kommunfullmäktige

att bevilja styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse ansvarsfrihet för 2011.

Jan Enarsson (m) deltar ej i beslutet av ärendet på grund av jäv.