Ansökning om bidrag år 2023 skall lämnas in till Syskonen Johanssons

stiftelse (ordförande eller skogsförvaltare) senast den 31 oktober 2023

 

 

Syskonen Johanssons stiftelse                           

 

Utdelning - Instruktion gällande från den 1 januari 2020

 

Enligt ändring av reglementet 10 augusti 2019 § 1:

 

Stiftelsen, vars benämning är Syskonen Johanssons stiftelse, har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

 

Enligt ändring av reglementet 10 augusti 2019 § 7:

 

Den, som önskar komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen, skall göra ansökan härom till Syskonen Johanssons stiftelse. Styrelsen skall under hösten varje år annonsera via anslagstavla på allmän plats i före detta Kråksmåla borgerliga kommun om möjligheten att söka bidrag. Efter genomgång av inkomna ansökningar beslutar styrelsen om bidrag. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige samt av Högsby kommunfullmäktige, som endast besluter om bidragen till föreningar och organisationer inom den del av Högsby kommun (Grönskåra-delen) som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun. Styrelsen är inte skyldig att motivera avslag på ansökan.

 

1.   Ansökan skall innehålla vilken bidragsbelopp ansökan gäller. Ansökan ska ha en underskrift.

 

2.   Ansökan från föreningar och organisationer skall bifogas kassaredovisning   och verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse och kassaredovisning kan skickas in via e-post

 

3.   Ansökan skall lämnas in till Syskonen Johanssons stiftelse (ordförande eller skogsförvaltare) senast den 31 oktober.

 

4.   Styrelsen beslutar om bidrag senast den 15 december.

 

5.   Avslag på ansökan meddelas skriftligen, och stiftelsen kan välja att motivera avslag eller minskat bidrag.

 

6.   Styrelsen kan välja att handlägga en inkommen ansökan om bidrag extraordinärt under årets gång.

 

7.   Styrelsen kan annonsera om ansökningsinformation i media inför årets ansökan.

 

8.   Att en styrelse för en förening eller organisation inte har säte i gamla Kråksmåla borgerliga kommun motiverar inte avslag på en ansökan, när bara ändamålet med ansökan om bidraget är uppfyllt enligt § 1 i reglementet

 

9.   Ledamot, som är jävig, skall anmäla jäv och deltar ej i handläggningen av en ansökan om bidrag.

 

Antagande av styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse i Branthult den 10 augusti 2019.

Leif Urup, ordförande.

 

 

 

 

Ansökning om bidrag lämnas till Syskonen Johanssons stiftelse:

 

Leif Urup, ordförande                                                                                                                              Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro     telefon 0481-57093    e-post urup@telia.com

 

Jan Enarsson, skogsförvaltare                                                                                                               Torshult 150, 382 74 Alsterbro     telefon 0481-58011    e-post enarsson.jan@telia.com