Reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse, Nybro kommun

Reglementet kommer att justeras under 2019 i överensstämmelse med Kammarkollegiets beslut 2018-03-29 om permutation av Syskonen Johanssons stiftelse

 

 § 1 Ändamål

 

Stiftelsen, vars benämning är Syskonen Johanssons stiftelse, har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel.

 

Fördelningen skall vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

 

Fastigheten får icke försäljas.

 

§ 2 Styrelse och revisorer

 

Stiftelsen står under förvaltning av en styrelse i Nybro kommun.

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Kråksmåla socken.

 

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare bosatta inom den delen av Nybro kommun, som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun.

 

Ledamöterna i styrelsen väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det, då allmänna val av fullmäktige ägt rum.

 

Den tidigare valda styrelse har ansvaret fram till årsmötet efter allmänna val.

 

Kommunfullmäktige utser varje år 3 revisorer och 3 ersättare bosatta inom den delen av Nybro kommun, som tidigare var Kråksmåla borgerliga kommun.

 

§ 3 Arbetsformer

 

Ledamöterna utser på ett konstituerande sammanträde ordförande och skogsförvaltare att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter.

 

Avgår styrelseledamot eller ersättare utses ersättare för återstående mandatperiod.

 

Är både ordförande och skogsförvaltare förhindrade att inställa sig vid sammanträde med styrelsen, äger styrelsen utse annan ledamot att leda sammanträdet.

 

Ordförande skall tillsammans med skogsförvaltaren låta vidta åtgärder, som erfordras för bedrivande av ett rationellt skogsbruk med betydlig hänsyn till natur- och kulturmiljö.

 

Skogsförvaltarens arbetsuppgifter omfattar tillsammans med ordförande byggnadsvård, enskilda vägar, naturvård, jakt- och fiskeärende, hyresärende, kontakt med statliga och kommunala myndigheter, skogsägareförening, redovisningskonsult och extern revision samt övriga arbetsuppgifter, som angår stiftelsens fastighet och ändamål.

 

Firmatecknare för Syskonen Johanssons stiftelse är ordförande och skogsförvaltare, båda tillsamman eller var för sig.

 

Arvoden för styrelsesammanträde utgår i enlighet med Nybro kommuns reglemente.

 

Reseersättning utgår i enlighet med Nybro kommuns reglemente (skattefria delen).

 

Styrelsen fastställer timersättning för styrelsens ledamöter vid förrättning, arbete på stiftelsens fastighet och för arbete med motorsåg eller röjsåg.

 

Ordförande tilldelas fast arvode och fast ersättning för porto, telefon, internet mm samt timersättning för utfört arbete.

 

Skogsförvaltaren tilldelas fast arvode samt timersättning för utfört arbete.

 

Styrelsen fastställer arvoden för ordförande och skogsförvaltare.

 

§ 4 Sammanträden och beslutsordning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, så ofta han finner det erforderligt, dock minst fyra gångar om året.

 

Styrelsen skall sammankalla, om en styrelseledamot begär det.

 

För beslutsförhet fordras, att minst 3 ledamöter är närvarande.

 

Vid lika röstetal skall den mening, som biträdes av ordförande, utgöra styrelsens beslut.

 

§ 5 Administration

 

Stiftelsens kassaboksföring, och övrig administration omhänderhas av skogsförvaltaren.

 

Styrelsen kan anlita redovisningskonsult till att utföra bokföring, kassaförvaltning och deklaration under ansvar av skogsförvaltaren.

 

Styrelsen skall med omsorg och nit vårda stiftelsens angelägenheter och förvalta dess egendom samt att föra räkenskaper löpande per kalenderår.

 

Granskningen av styrelsens förvaltning och räkenskaper utförs av auktoriserad revisor samt av kommunfullmäktige utsedda revisorer.

 

Revisionsberättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast den 31 mars varje år.

 

§ 6 Tillsyn

 

Länsstyrelsen skall enligt stiftelselagen ha tillsyn över stiftelsen.

 

 § 7 Utdelning

 

Den, som önskar komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen, skall göra ansökan härom till Syskonen Johansson stiftelse.

 

Styrelsen skall under hösten varje år annonsera via anslagstavla på allmän plats i Kråksmåla socken om möjligheten att söka bidrag.

 

Efter genomgång av inkomna ansökningar beslutar styrelsen om bidrag.

 

Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige.

 

Styrelsen är inte skyldig att motivera avslag på ansökan.

 

§ 8 Ändring av reglemente

 

För ändring av detta reglemente – utom vad avser §§ 1, 2 och 6 – krävs att styrelsens beslut är enhällig, varefter beslutet skall godkännas av kommunfullmäktige i Nybro kommun.

 

 

Antagande av styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse i Branthult den 16 juli 2011

 

 

Björn Lagercrantz             Hanne Jensen            Ingemar Jonsson

 

Jan Enarsson, skogsförvaltare                           Leif Urup, ordförande

 

Kommunfullmäktige i Nybro kommun beslutade 2011-09-26, att godkänna reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse.

 

Länstyrelsen i Östergötlands län (Stiftelsens tillsynsmyndighet) meddelar 2012-01-13 följande:           

Angående reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse.  

Syskonen Johanssons stiftelse har inkommit med protokoll som utvisar beslut om antagande av reglemente  för Syskonen Johanssons stiftelse. Stiftelsen har en giltig stiftelseurkund tillika testamente från 22 maj 1930.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Som del i stiftelseförordnandet ingår även Kungl. Maj:ts beslut den 28 mars 1952 och den 26 april 1968 samt Länsstyrelsens beslut den 16 september 1970, enligt § 11 lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Eftersom reglementet inte utgör en del av stiftelseurkunden för stiftelsen och då det inte heller tycks strida mot stiftelseurkunden eller stiftelselagen har Länsstyrelsen ingen erinran mot reglementet såsom tillämpningsföreskrift för förvaltningen.

 

Kommunfullmäktige i Högsby kommun beslutade 2012-02-06, att godkänna reglemente för Syskonen Johanssons stiftelse.