Fakta om fastigheten Branthult 1:2, 1:11

 

Nybro kommun är lagfaren ägare till fastigheten Branthult 1:2, 1:11,

och Syskonen Johanssons stiftelse är taxerad ägare.

 

Fastigheten är en bebyggd jordbruksfastighet med mangårdsbyggnad, ekonomibyggnad (495 kvm) samt två hus.

Produktiv skogsmark 640 ha, vatten 102 ha, impediment myr, berg, inägomark, övrig areal med mera 109 ha.                      

Medeltal 151 m3sk per ha. Medelbonitet 5,7 m3sk per ha. Årlig tillväxt 3 030 m3sk. Tall 74 %, gran 16 %, löv 6 % och   ek 4 %.

Virkesförråd 96 928 m3sk

 

Summa areal 851 hektar

 

Taxeringsvärde 29 020 000 kr

 

 

2018-01-13