Ansökning om bidrag år 2018 skall lämnas in till Syskonen Johanssons

stiftelse (ordförande eller skogsförvaltare) senast den 31 oktober 2018

 

Syskonen Johanssons stiftelse                           

 

Utdelning - Instruktion gällande från den 1 januari 2012

 

Enligt reglementet 16 juli 2011 § 1:

Stiftelsen, vars benämning är Syskonen Johanssons stiftelse, har som ändamål att avkastningen av den donerade fastigheten skall användas till för Kråksmåla borgerliga kommun nyttigt och nödvändigt ändamål, som icke enligt lag skall bestridas med skattemedel. Fördelningen skal vara 85 % till den delen, som ligger inom Nybro kommun och 15 % till den delen, som ligger inom Högsby kommun.

Enligt reglementet 16 juli 2011 § 7:

Den, som önskar komma i åtnjutande av bidrag från stiftelsen, skall göra ansökan härom till Syskonen Johanssons stiftelse. Styrelsen skall under hösten varje år annonsera via anslagstavla på allmän plats i Kråksmåla socken om möjligheten att söka bidrag. Efter genomgång av inkomna ansökningar beslutar styrelsen om bidrag. Styrelsens utdelningsförslag måste sen fastställas av Nybro kommunfullmäktige. Styrelsen är inte skyldig att motivera avslag på ansökan.

 

1.   Ansökningar skall innehålla vilken bidragssumma ansökningen gäller.

2.   Ansökningar från föreningar och om nödvändigt från organisationer skall bifogas kassaredovisning   och verksamhetsberättelse.

3.   Ansökning skall lämnas in till Syskonen Johanssons stiftelse (ordförande eller skogsförvaltare) senast den 31 oktober.

4.   Styrelsen beslutar om bidrag senast den 15 december.

5.   Avslag på ansökan eller minskat bidrag meddelas skriftligen, och stiftelsen kan välja att motivera avslag eller minskat bidrag.

6.   Styrelsen kan välja  att handlägga en inkommen ansökning om bidrag extraordinärt under årets gång.

7.   Styrelsen kan annonsera om ansökningsinformation i media inför årets ansökningar.

8.   Att en styrelse för en förening eller organisation inte har säte i gamla Kråksmåla kommun motiverar inte avslag på en ansökan, när bara ändamålet med ansökan om bidraget är uppfyllt enligt § 1 i reglementet

9.   Ledamot, som är jävig, skall anmäla jäv och deltar ej i handläggningen av en ansökan om bidrag.

                                                                                      

                                                                                    Antagande av styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse                                                                                     i Alsterbro den 6 december 2011.   Leif Urup ordförande

 

Ansökning om bidrag lämnas till Syskonen Johanssons stiftelse:

 

Leif Urup, ordförande                                                                                                                              Andekulla Fröskelås 335, 382 74 Alsterbro     telefon 0481-57093    e-post urup@telia.com

 

Jan Enarsson, skogsförvaltare                                                                                                               Torshult 150, 382 74 Alsterbro     telefon 0481-58011    e-post enarsson.jan@telia.com